ALGEMENE VERKOOP-EN OPDRACHTVOORWAARDEN Sport
Je Fit Den Ham
Artikel 1 definities
1.Sport Je Fit gevestigd te Den Ham, zal in het hiernavolgende
worden aangeduid als: “de gebruiker”.
2.De contractspartij zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in
de uitoefening van diens beroep of bedrijf zal in het hiernavolgende
worden aangeduid als: “de contractant”.
3.De contractspartij die handelt in de uitoefening van diens beroep
of bedrijf zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de
professionele contractant”.
4.De persoon die op grond van de tussen de (professionele)
contractant en de gebruiker gesloten overeenkomst gebruik kan
maken van de faciliteiten van de gebruiker en kan deelnemen aan
de door de gebruiker georganiseerde activiteiten zal in het hierna
volgende worden aangeduid als: “de deelnemer”.
5.Onder de sportschool wordt verstaan: het geheel van alle
sportzalen, kleedkamers, wachtruimtes, doucheruimtes, de kantine,
de parkeerruimte en alle overige ruimtes (al dan niet binnen het
gebouw) toebehorende aan de gebruiker;
6.Onder de (sport)instructeur wordt verstaan: de voor / namens de
gebruiker werkzame en daartoe gekwalificeerde personen die zijn
belast met de uitvoering van – en het toezicht houden op alle door
de contractant uitgevoerde en uit te voeren (sport) activiteiten die
worden verricht op de sportschool;
7.Onder inschrijfformulier wordt verstaan: de door de gebruiker
gehanteerde formulieren ter bevestiging van de tussen haar en de
(professionele) contractant gesloten overeenkomst.
8.Onder wijzigingsformulier wordt verstaan: de door de gebruiker
gehanteerde formulieren waarmee de (professionele) contractant de
inhoud van de reeds met de gebruiker tot stand gekomen
overeenkomst kan wijzigen.
9.Onder uitschrijfformulier wordt verstaan: de door de gebruiker
gehanteerde formulieren waarmee de (professionele) contractant de
met de gebruiker gesloten overeenkomst kan opzeggen.
10.Onder huishoudelijk reglement wordt verstaan: het door de
gebruiker uitgevaardigde reglement waarin nadere instructies en
verplichtingen voor de deelnemer worden gegeven.
Artikel 2
TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of
overeenkomsten van koop-en verkoop, activiteiten en/of overige
diensten van of georganiseerd door of namens de gebruiker.
2. De gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door de
(professionele) contractant gehanteerde algemene voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand.
3. De (ver)nietig(baar)heid van één of meerdere bepalingen in deze
Algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige
bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt
wettelijke conversie plaats als bedoeld in artikel 3:42 BW.
4. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene
voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen
onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen de gebruiker en
de contractant overeengekomen afwijkingen van deze Algemene
voorwaarden zijn geldig.
5. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle
rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de
gebruiker en de (professionele) contractant.
Artikel 3
AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1.Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend,
ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding
daarvan.
2.Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder
voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk
overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn
netto en inclusief B.T.W., doch exclusief: invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld en/of overeengekomen.
3.De gebruiker is gerechtigd verhogingen (onder meer) opgetreden
in lonen, inkoopprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen,
verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder
begrepen belastingen, aan de (professionele) contractant, ontstaan
na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen
voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het
moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker
moeten worden verricht en/of worden geleverd.
Artikel 4
MELDING GEZONDHEIDSTOESTAND, LICHAMELIJKE
GEBREKEN OF MEDISCHE
COMPLICATIES
1. De deelnemer is verplicht de medische anamneselijst op het
inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
2. Behoudens andersluidende opgave door de (professionele)
contractant, de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger(s)
bij de medische anamnese op het inschrijfformulier, gaat de
gebruiker er van uit dat de fysieke gesteldheid en lichamelijke
conditie van de deelnemer voldoende toereikend is om – mede
vanuit medisch oogpunt bezien – op een verantwoorde wijze te
kunnen deelnemen aan de door de gebruiker georganiseerde
activiteiten, al dan niet in de sportschool zelf gehouden, waaraan de
deelnemer wenst te gaan deelnemen.
3. In het geval de deelnemer, de (professionele) contractant of de
wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer twijfelt aan de
toereikendheid van de fysieke gesteldheid of lichamelijke
conditie als bedoeld in lid 2, dient dit vóór de totstandkoming van de
overeenkomst aan de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt.
4. In de situatie als bedoeld in lid 3 dient de deelnemer -op eigen
kosten dan wel op kosten van de (professionele) contractant of
diens wettelijke vertegenwoordiger(s) -medisch te worden gekeurd.
De deelnemer wordt niet eerder toegelaten tot deelname aan de
door de gebruiker georganiseerde activiteiten dan nadat op grond
van de medische keuring is vastgesteld dat de deelnemer beschikt
over een toereikende fysieke gesteldheid en lichamelijke conditie
als bedoeld in lid 2.
5. De (professionele) contractant en/of de wettelijke
vertegenwoordiger(s) van de deelnemer staan – naast de
deelnemer zelf -eveneens in voor de opgaveplicht als bedoeld in lid
1 alsmede voor de toereikendheid van de lichamelijke conditie en
fysieke gesteldheid van de deelnemer als bedoeld in lid 2 van dit
artikel.
6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst of na toelating
van de deelnemer aan de door de gebruiker georganiseerde
activiteiten blijkt dat deze (toch) niet beschikt over een toereikende
fysieke gesteldheid en lichamelijke conditie als bedoeld in lid 2,
heeft de gebruiker het recht de deelnemer met onmiddellijke ingang
en voor onbepaalde tijd uit te sluiten van deelname.
7. Uitsluiting van deelname als bedoeld in lid 6 laat de (betalings)
verplichtingen van de (professionele) contractant uit de met de
gebruiker gesloten overeenkomst onverlet en vormt geen reden die
verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 5
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN
WIJZIGINGEN NADIEN
1.De overeenkomst tussen de gebruiker en de professionele
contractant komt pas tot stand nadat zowel de gebruiker en de
professionele contractant de schriftelijke weergave van de
overeenkomst allen voor akkoord hebben ondertekend. Door middel
van deze ondertekening doet de professionele contractant tevens
uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar / zijn eigen
algemene voorwaarden.
2.Hetgeen op het inschrijfformulier is vermeld – waaronder
begrepen door de gebruiker aangebrachte handgeschreven
toevoegingen – geldt als de schriftelijke bevestiging van de tussen
de contractant en de gebruiker gemaakte afspraken, tenzij de
contractant bewijs van het tegendeel heeft geleverd.
3.Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen
van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming zijn
slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de
(professionele) contractant zijn overeengekomen, geschieden
krachtens het volledig ingevulde en door de (professionele)
contractant ondertekende wijzigingsformulier of geschieden
krachtens het elders bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 6
DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING VAN DE
OVEREENKOMST
1. De totstandgekomen overeenkomst als bedoeld in artikel 5 wordt
gesloten voor de duur van 6 of 12 maanden, te rekenen vanaf de
datum waarop de overeenkomst door alle partijen als bedoeld in
artikel 5 lid 1 voor akkoord is ondertekend danwel gerekend vanaf
de datum waarop het inschrijfformulier als bedoeld in artikel 5 lid 2
is gedagtekend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn
overeenkomen.
2. Na ommekomst van de in lid 1 genoemde duur wordt de
overeenkomst, indien geen andersluidende schriftelijke afspraken
daaromtrent zijn gemaakt en tijdige opzegging achterwege is
gebleven, stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 maand. Deze
bepaling is van overeenkomstige toepassing op verlengde
overeenkomsten als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.
3. De (verlengde) overeenkomst kan door de (professionele)
contractant vóór het verstrijken van de einddatum worden
opgezegd, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 1
kalendermaand. Tussentijdse opzegging is uitgesloten.

4. De opzegging als bedoeld in lid 3 geschiedt door het volledig
ingevulde en door de (professionele) contractant ondertekende
uitschrijfformulier per post te verzenden naar het
alsdan geldende vestigingsadres van de gebruiker.
5. In geval van zwangerschap van de deelneemster is – na afgifte
van de zwangerschapsverklaring en in onderling overleg met de
gebruiker -slechts een tijdelijke c.q. periodieke contributiestop
mogelijk welke schriftelijk door de gebruiker dient te zijn bevestigd.
Onder contributiestop wordt verstaan: de periodieke vrijstelling om
het alsdan geldende abonnementstarief te voldoen zonder dat
opzegging of anderszins beëindiging van de overeenkomst mogelijk
is.
Artikel 7
WIJZIGING IN DIENSTVERLENING
1.De gebruiker kan de door haar aangeboden diensten, in de
ruimste zin des woords, zowel qua inhoud als de benaming daarvan
te allen tijde eenzijdig wijzigen indien gewijzigde en/of nieuwe
relevante wetgeving haar daartoe noodzaakt danwel indien de
gebruiker dit zelf -om de voor haar moverende redenen -wenselijk
acht. 2.Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid heeft
plaatsgevonden, heeft de contractant de mogelijkheid de
overeenkomst te ontbinden doch slechts indien de gewijzigde
aangeboden diensten in wezenlijke mate zullen afwijken ten
opzichte van de eerder door de gebruiker verleende diensten .
Artikel 8
PRIJZEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALING
1. De door de gebruiker opgegeven prijzen en tarieven zijn in euro’s
en inclusief B.T.W. en eventuele andere, al dan niet van
overheidswege, opgelegde heffingen.
2. De prijzen en door de gebruiker gehanteerde
abonnementstarieven kunnen periodiek door haar worden
aangepast. In de tariefstelling is / wordt rekening gehouden met het
risico van uitval van lessen alsmede met de beperkte openingstijden
van het sportcomplex tijdens vakanties, feestdagen en dergelijke.
Tariefwijzigingen zullen op duidelijke wijze en ten minste 1 maand
voor de ingangsdatum door de gebruiker bekend worden gemaakt.
3. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn
overeengekomen, dient betaling te geschieden door middel van
automatische incasso. Voor zover zulks niet is geschied vóór of bij
de totstandkoming van de overeenkomst, is de (professionele)
contractant verplicht om op eerste verzoek van de gebruiker
daarvoor alsnog een rechtsgeldige machtiging of volmacht aan deze
af te geven.
4. Bij girale betaling geldt als betaaldag de dag waarop creditering
van de bankrekening van de gebruiker heeft plaatsgevonden. De
betaling is pas voltooid op het moment dat het volledig
verschuldigde bedrag is gecrediteerd.
5. Indien één of meerdere termijnen niet, niet-tijdig of niet-volledig
worden betaald zijn de resterende termijnen direct en ineens
opeisbaar.
6. De (professionele) contractant is, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de
overeengekomen / geldende betalingstermijn is verstreken. Vanaf
de eerste dag dat de contractant in verzuim is geraakt, is deze de
alsdan geldende wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare
bedrag tot aan de dag der algehele voldoening als bedoeld in lid 3
van dit artikel. De professionele contractant is vanaf het moment
van in verzuim geraken de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7. Indien de (professionele) contractant niet tijdig en/of volledig aan
diens betalingsverplichtingen voldoet, is de gebruiker bevoegd de
totstandgekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden. Alsdan is de (professionele) contractant tevens
aansprakelijk voor de daardoor bij de gebruiker geleden en nadien
nog te lijden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
8. Indien de gebruiker bij het in verzuim geraken van de
(professionele) contractant tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere
aanmaningen en/of incassomaatregelen door de gebruiker zelf
getroffen, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van de
(professionele) contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-
-. Indien de gebruiker gerechtelijke incassokosten maakt, komen
deze volledig voor rekening van de (professionele) contractant.
9. De gebruiker heeft steeds het recht om zowel voor-als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te
verlangen van de (professionele) contractant en/of vooruitbetaling te
vorderen.
10. De contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag
wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te
brengen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeenkomen.
11. Indien één of meerdere termijnen door de contractant worden
teruggestort zal er 5 euro administratiekosten worden berekend per
incasso.
12. Sport je Fit is gerechtigd om jaarlijks de contributie maximaal
20% te verhogen, u wordt hier uiteraard over ingelicht
Artikel 9
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN
DEELNEMER,
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.De deelnemer is er zich van bewust dat deelname aan de door de
gebruiker georganiseerde activiteiten (gezondheids) risico’s met
zich mee kan brengen. De deelnemer zal eventuele (gevolg) schade
ten gevolge van die deelname volledig voor eigen risico nemen,
behoudens de situatie dat die schade is ontstaan als een
rechtstreeks en direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid
van de gebruiker.
2.De deelnemer, danwel de (professionele) contractant of de
wettelijke vertegenwoordiger( s) ten behoeve van de deelnemer, zijn
verplicht zich te verzekeren voor de risico’s welke worden gelopen
als gevolg van diens deelname aan de door de gebruiker
georganiseerde activiteiten of verleende diensten.
3.Het gebruik van de faciliteiten (waaronder mede, doch niet
uitsluitend begrepen de de parkeerplaatsen) en de door de
gebruiker ter beschikking gestelde apparatuur geschiedt volledig op
eigen risico van de deelnemer.
4.Het gebruik van de door de gebruiker zelf aan de deelnemer
geleverde voedingssupplementen in de ruimste zin des woords
(zoals, maar niet uitsluitend: eiwitshakes, voedingsrepen,
aminozuren, weight–gainers, vetverbranders en dergelijke)
geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk
voor de juiste inname, dosering en combinatie van de door deze
gebruikte supplementen als bedoeld in de eerste volzin.
5.Bij de toegang tot de sportschool en de deelname aan de door de
gebruiker georganiseerde activiteiten dient de deelnemer het
huishoudelijk reglement in acht te nemen, welk reglement als hier
woordelijk herhaald en als ingelast moet worden beschouwd en
integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
6.De gebruiker is bevoegd het huishoudelijk reglement eenzijdig te
wijzigen. Doorgevoerde wijzigingen in het huishoudelijk reglement
zullen tijdig en op duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt.
7.De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies (in de
ruimste zin des woords) van de gebruiker en/of de instructeurs tijdig
en volledig op te volgen.
Artikel 10
LIDMAATSCHAPSPAS
1.Zo spoedig mogelijk na de totstandkoming van de overeenkomst
als bedoeld in artikel 5 ontvangt de deelnemer een
lidmaatschapspas waarmee (onder meer) toegang tot de
sportschool kan worden verkregen.
2.De lidmaatschapsband / het lidmaatschap is strikt persoonlijk en
niet overdraagbaar aan derden. De lidmaatschapspas blijft te allen
tijde in eigendom van de gebruiker.
3.Het is de deelnemer, diens wettelijke vertegenwoordigers en/ of
de (professionele) contractant niet toegestaan derden met behulp
van de lidmaatschapsband toegang te verschaffen tot de
sportschool danwel derden te laten deelnemen aan de door de
gebruiker georganiseerde activiteiten.
4.Bij diefstal, vermissing of beschadiging van de lidmaatschapband
kan de deelnemer tegen een vergoeding van €10 een nieuwe pas
aanvragen. Ten aanzien van de nieuwe pas is het bepaalde in dit
artikel van overeenkomstige toepassing.
5.Bij beëindiging van de overeenkomst is de deelnemer verplicht de
lidmaatschapspas bij de gebruiker in te leveren.
Artikel 11
OPENINGSTIJDEN, LESROOSTERS, UITVAL EN INHALEN VAN
LESSEN
1.De openingstijden van de sportschool en de lesroosters worden
door de gebruiker nader – al dan niet in het huishoudelijk reglement
– vastgesteld en op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.
2.De gebruiker is bevoegd de openingstijden en de lesroosters
eenzijdig te wijzigen danwel tijdelijk aan te passen, met name
tijdens vakantieperioden, feestdagen en dergelijke zonder dat
restitutie of vermindering van het verschuldigde (abonnements)
tarief plaatsvindt.
3.Uitgevallen lessen zullen zo veel en waar mogelijk worden
ingehaald. Indien een uitgevallen les – om welke redenen dan ook –
niet meer kan worden ingehaald vindt geen restitutie of
vermindering van het verschuldigde (abonnements) tarief plaats.
4.Door de deelnemer zelf gemiste / verzuimde lessen kunnen
slechts in overleg met de gebruiker en/of de ter zake bevoegde
instructeur worden ingehaald zonder dat restitutie of vermindering
van het verschuldigde (abonnements) tarief plaatsvindt.
5.In het geval de deelnemer geen of aanmerkelijk minder gebruik
maakt van diens recht tot onbeperkte training of onbeperkte
deelname aan de door gebruiker georganiseerde activiteiten vindt
geen restitutie of vermindering van het verschuldigde
abonnementstarief plaats.
Artikel 12
OVERMACHT
1.De overeengekomen termijn voor het verrichten van diensten door
(of namens) de gebruiker worden verlengd met de periode,
gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan
haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de gebruiker op enigerlei
wijze daardoor schadeplichtig wordt jegens de contractant en/of
diens werknemers.
2.Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de
gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld
in artikel 5 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in-en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën / apparatuur in
de ruimste zin des woords, storingen in de levering van energie,
slechte weersomstandigheden, uitval of verhindering van
instructeurs, alles zowel in het bedrijf / de onderneming van de
gebruiker als bij derden die door de gebruiker zijn ingeschakeld bij
de uitvoering van de overeenkomst, evenals bij opslag of gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige
oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de gebruiker ontstaan
en feiten en omstandigheden waarbij van de gebruiker in gemoede
niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te
voldoen.
3.Indien door overmacht de deelnemer gedurende een periode van
meer dan twee maanden niet in staat is om deel te nemen aan de
door de gebruiker georganiseerde activiteiten, zijn zowel de
gebruiker als de (professionele) contractant bevoegd de
overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een
aan de andere partij gerichte schriftelijke beeindigingsverklaring. De
overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede
volzin bedoelde schriftelijke beeindigingsverklaring de andere partij
heeft bereikt.
4.In geval door overmacht de resterende diensten van de gebruiker
meer dan twee maanden worden vertraagd, is de (professionele)
contractant niettemin gehouden het verschuldigde (abonnements)
tarief aan de gebruiker te voldoen voor de diensten die reeds door
de gebruiker zijn geleverd en/of voor de door de gebruiker
georganiseerde activiteiten waaraan de betreffende deelnemer(s)
reeds hebben deelgenomen tot het moment waarop de overmacht
is ingetreden.
Artikel 14
AANSPRAKELIJKHEID
1.De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door
de (professionele) contractant, de deelnemer of de kinderen die
rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld
van de gebruiker en/of van haar instructeurs , met dien verstande
dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade
daartegen de gebruiker verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van de
gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende
beperkingen: a) de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade
van de (professionele) contractant, de deelnemer of de kinderen
(zoals, maar niet uitsluitend ten gevolge van: ongevallen,
verwondingen, letsel, blessures, schade aan eigendommen,
zoekgeraakte of gestolen eigendommen en dergelijke) die, direct of
indirect, voortvloeit uit het feit dat: -zij mondeling of schriftelijk
verstrekte adviezen van de gebruiker, de instructeurs, niet tijdig of
niet naar behoren hebben opgevolgd; -zij hebben gehandeld in strijd
met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden of het bepaalde
in het huishoudelijk reglement; -de schade, direct of indirect, het
gevolg is van de overschatting van het eigen kunnen of is
veroorzaakt door een niet -toereikende fysieke gesteldheid of
lichamelijke conditie; -de schade, direct of indirect, is veroorzaakt
door het gebruik van door de gebruiker niet toegestane
stimulerende middelen of door het gebruik van door de deelnemer
zelf van de gebruiker aangeschafte middelen of
voedingssupplementen in de ruimste zin des woords (zoals, maar
niet uitsluitend: eiwitshakes, voedingsrepen, aminozuren, weight–
gainers, vetverbranders en dergelijke); b) ingeval van mondelinge
door de gebruiker, de instructeurs of kinderoppas verstrekte
informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die
voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie; c)
in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is de
gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te
vergoeden dan het totaal verschuldigde (abonnements) tarief over
een contractsperiode van maximaal 12 maanden, waarbij een
maximum geldt van € 2.500,–; d) niet voor vergoeding komen in
aanmerking zogenoemde bedrijfs-of gevolgschade (bedrijfsstoring,
andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen),
door welke oorzaak ook ontstaan. De (professionele) contractant of
de deelnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren; e) De door de gebruiker te vergoeden schade zal
worden gematigd, indien het door de (professionele) contractant te
betalen (abonnements) tarief en/of aanvullende vergoeding gering is
in verhouding tot de omvang van de door de (professionele)
contractant, de deelnemer of door het kind geleden schade.
2.De (professionele) contractant is gehouden de gebruiker, alsmede
haar instructeurs te vrijwaren voor enige aanspraken van derden
wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of
toepassing van de geleverde prestatie(s).
3.De (professionele) contractant, de deelnemer of diens wettelijke
vertegenwoordiger( s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het
kind zijn volledig aansprakelijk voor de door hen toegebrachte
schade aan de aan de gebruiker toebehorende, gehuurde of
anderszins onder diens verantwoordelijkheid vallende apparatuur,
toestellen, materialen en alle andere (roerende of onroerende)
zaken die zich in of nabij de sportschool bevinden alsmede voor
(materiele of immateriële) schade toegebracht aan de instructeurs,
of aan andere deelnemers of bezoekers die zich bevinden in of nabij
de sportschool.
Artikel 15
OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.Indien de (professionele) contractant, de deelnemer of diens
wettelijke vertegenwoordiger(s) enige verplichting uit hoofde van de
met de gebruiker gesloten overeenkomst, deze Algemene
Voorwaarden of het huishoudelijk reglement niet, niet-tijdig of nietbehoorlijk nakomt, is de gebruiker gerechtigd haar verplichtingen
voor onbepaalde tijd op te schorten totdat alsnog aan die
verplichtingen wordt voldaan.
2.In een situatie als bedoeld in lid 1 is de gebruiker – ter effectuering
van de opschorting -tevens gerechtigd de deelnemer met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd uit te sluiten van
deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten, de toegang
tot de sportschool te ontzeggen en/of de aan de deelnemer
verstrekte lidmaatschapspas voor onbepaalde tijd in te nemen totdat
alsnog aan de in lid 1 bedoelde verplichtingen wordt voldaan, alles
zonder dat restitutie of vermindering van het verschuldigde
(abonnements) tarief plaatsvindt.
3.In een situatie als bedoeld in lid 1 is de gebruiker tevens
gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet
worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat
rechterlijke tussenkomst is vereist als, al dan niet gedeeltelijk, te
ontbinden en het eventueel door haar geleverde, voor zover nog
niet betaald, terug te nemen, onverminderd het recht van de
gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en
andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of
nog zal ontstaan.
4.Het bepaalde in lid 1 en lid 2 is van overeenkomstige toepassing,
ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening
van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van
toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie
van de zaken van de contractant of van diens overlijden of indien de
contractant door beslaglegging of anderszins de beschikking over
zijn vermogen verliest.
5.In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere
vordering welke de gebruiker heeft op de (professionele) contractant
direct en volledig opeisbaar.
Artikel 16
INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
1.Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden
bepaalde behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden
voor die de gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet, in het
bijzonder de rechten met betrekking tot door de gebruiker
ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s,
modellen.
2.Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten,
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen,
software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
de (professionele) contractant, de deelnemer of het kind en mogen
niet door hen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker
worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter
kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van
de stukken het tegendeel blijkt.
3.In geval van opdrachten van de (professionele) contractant tot
(re)productie van goederen waar mogelijkerwijs intellectuele
eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaren zij de
gebruiker voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van
derden.
Artikel 17
RECHTSMACHT, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE
RECHTER
1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen de gebruiker en de (professionele) contractant tot
stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De uit de totstand gekomen overeenkomsten
voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht
worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is
uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des
woords, tussen de gebruiker en de (professionele) contractant.
3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen,
in het Arrondissement Almelo is met uitsluiting bevoegd om kennis
te nemen van alle geschillen tussen de gebruiker en de
(professionele) contractant, de deelnemer of diens wettelijke
vertegenwoordiger(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het
kind, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit
de wet en/of internationale verdragen.
Opgesteld 18-03-2010
Huisregels Sport Je Fit te Den Ham
Artikel 1 (toepasselijkheid / werkingssfeer)
1.Een ieder die zich begeeft in sportschool Sport Je Fit is verplicht
zich te houden aan het bij of krachtens de Algemene Voorwaarden
en krachtens dit reglement gestelde voorwaarden en regels.
2.Overtreding van een of meerdere verplichtingen uit dit reglement
of de Algemene Voorwaarden kan beëindiging van het lidmaatschap
tot gevolg hebben en/of ontzegging tot de toegang van de
sportschool, uitsluiting van deelname aan de door Sport Je Fit
georganiseerde activiteiten en/of inname van de verstrekte
lidmaatschapspas voor onbepaalde tijd.
Artikel 2 (algemene verplichtingen)
1.De deelnemer dient zich in de sportschool behoorlijk te gedragen
(al dan niet tijdens trainingen of deelname aan de activiteiten) en
zich te onthouden van luid, beledigend, discriminerend, intimiderend
taalgebruik of ander ongepast danwel onbehoorlijk gedrag tegen
andere sporters, bezoekers en/of instructeurs;
2.Het gebruik van en/ of de handel in stimulerende middelen is
verboden, behoudens het gebruik van de (legale) middelen welke
door Sport Je Fit zelf in de sportschool worden verkocht (zoals:
eiwitshakes, voedingsrepen, aminozuren, weight– gainers,
vetverbranders en dergelijke). De directie van Sport Je Fit en/of de
ter zake bevoegde sportinstructeur namens deze bepaalt of een
bepaald middel al dan niet is toegestaan;
3.Het nuttigen van zelf meegebrachte consumpties is niet
toegestaan, behoudens het gebruik van bidons;
4.Roken en het gebruik van drugs is in het gehele gebouw /
sportcomplex niet toegestaan;
5.Het gebruik van alcoholische dranken is slechts toegestaan voor
zover deze in de sportschool zelf door Sport Je Fit worden verkocht
en geleverd;
Artikel 3 (verplichtingen vóór de sportbeoefening)
1. De deelnemer dient zich om te kleden in de daarvoor bestemde
(om)kleedruimtes;
2. De kleedkamers moeten – mede om hygiënische redenen met
schoon schoeisel worden betreden;
3. De deelnemer is verplicht fris en in schone en gepaste
sportkleding de sportzalen te betreden;
4. Het deponeren of stallen van tassen en jassen in de sportzalen is
niet toegestaan. De deelnemer dient de daarvoor bestemde ruimtes
te gebruiken;
5. Nieuwe deelnemers zijn verplicht – voordat zij de eerste keer
gaan deelnemen aan de door Sport Je Fit georganiseerde
activiteiten een afspraak te maken met de ter zake bevoegde
sportinstructeur;
6. De deelnemer dient circa 5 minuten vóór aanvang van een
bepaalde (groeps) les in sportkleding aanwezig te zijn en zich te
melden bij de ingang van de sportzaal waar de betreffende les
wordt gehouden;
7. Bij het niet op tijd komen tijdens (groeps)lessen behoudt Sport Je
Fit zich het recht voor om de toegang tot deelname aan de
betreffende les te ontzeggen. Bij herhaaldelijk te laat komen
behoudt Sport Je Fit of de ter zake bevoegde instructeur zich het
recht voor de deelnemer voortaan definitief uit te sluiten van
deelname;
8. De door de deelnemer zelf geconstateerde blessures dienen
verplicht vóóraf te worden gemeld aan de ter zake bevoegde
instructeur;
Artikel 4 (verplichtingen tijdens de sportbeoefening)
1.Jeugdige deelnemers (jonger dan 16 jaar) mogen alleen trainen
onder begeleiding van een volwassene of sportinstructeur;
2.Alléén de instructeurs zijn bevoegd om de geluidsapparatuur,
verlichting en het klimaatbeheersingssysteem /
airconditioningsysteem te bedienen;
3.Het gebruik van mobiele telefoons in de sportzalen is niet
toegestaan;
4.Het trainen met (volledig) ontbloot bovenlichaam is verboden;
5.De deelnemer dient altijd een warmingup te doen vóórdat de
training aanvangt;
6.De deelnemer is – bij iedere oefening en te allen tijdeverplicht de
materialen / toestellen te controleren alvorens deze te gaan
gebruiken.
7.Bij geconstateerde mankementen of gebreken aan het toestel,
halters of andere materialen dient altijd de instructeur vóóraf te
worden gewaarschuwd en is het de deelnemer niet toegestaan de
betreffende zaak te gaan gebruiken en/of zelf proberen te
repareren;
8.Bij het gebruik van toestellen, apparaten en dergelijke is de
deelnemer verplicht een handdoek te gebruiken en na gebruik
schoon achter te laten;
9.Gewichten, halters en de overige ter beschikking gestelde
materialen dienen na gebruik weer
op dezelfde plaats te worden teruggelegd;
10.Bij het uitvoeren van grondoefeningen dient de deelnemer altijd
een handdoek of de daarvoor beschikbare matjes te gebruiken;
Artikel 5 (verplichtingen na afloop van de sportbeoefening)
1.De sportzalen zullen circa 15 minuten voor sluitingstijd worden
gesloten. Binnen die tijd dient de deelnemer zich te hebben
gedoucht en/of te hebben omgekleed;
2.De deelnemer dient geen afval achter te laten in de sportzalen,
kleedkamers, douches en dergelijke en deze te deponeren in
daarvoor bestemde prullenbakken.