Algemene voorwaarden

Bekijk onderstaand onze algemene voorwaarden. In deze voorwaarden bekijkt u de voorwaardes van sporter en sportschool. Heeft u vragen over één van onze condities dan helpen wij u graag verder.

Definities

1.1    Sport je Fit(ingeschreven bij de kamer van koophandel).

1.2   Lid/Leden: degene die met de Sport je Fit een lidmaatschapsovereenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

1.3   Overeenkomst: de lidmaatschapsovereenkomst/het lidmaatschap

1.4   Lidmaatschapsvoorwaarden: de algemene voorwaarden van Sport je Fit.

Toepasselijkheid en info

2.1 Leden worden geacht de Lidmaatschapsvoorwaarden bij het aangaan van de Overeenkomst te lezen en verklaren door ondertekening van Overeenkomst akkoord te gaan met de inhoud van de Lidmaatschapsvoorwaarden.

2.2  Door ondertekening van de Overeenkomst gaat het Lid ook akkoord met de inhoud van het faciliteitenreglement waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, alsmede het (eventueel) geldende (huishoudelijk) reglement van de Sport je Fit dat van tijd tot tijd naar eigen goeddunken gewijzigd kan worden door de Sport je Fit.

2.3  Het Lid wordt toegelaten tot de Sport je Fit en haar faciliteiten indien hij voldoet aan de lidmaatschapsbetalingen zoals opgenomen in de Overeenkomst.

2.4  Sport je Fit streeft ernaar om ieder (nieuw) Lid een goede begeleiding en training te geven ter waarborging van een veilig en juist gebruik van de fitnessapparatuur. Het Lid zorgt er zelf voor dat hij voor een rondleiding of begeleiding een afspraak maakt met een teamlid. Als Leden niet vertrouwd zijn met (een onderdeel van) de fitnessapparatuur of bepaalde oefeningen, dienen zij een teamlid om advies vragen.

2.5  Het Lid begrijpt dat (groeps-)fitnessactiviteiten en het gebruik van fitnessapparatuur niet zonder risico zijn. Leden sporten in het Sport je Fit op eigen risico.

Lidmaatschap

3.1   De Overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar, niet verhandelbaar en niet restitueer baar.

3.2  De Overeenkomst geeft Leden recht om 7 dagen per week, de aangegeven uren per dag gebruik te kunnen maken van alle beschikbare sportfaciliteiten binnen het gekozen lidmaatschap.

3.3  Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de eerste dag van de maand in. Start het Lid in een lopende maand dan betaalt hij een gedeelte van de maand (restbedrag) en start de duur van het lidmaatschap op de eerste dag van de volledige opvolgende nieuwe maand.

3.3   Als het Lid zijn toegangssleutel verliest, meldt hij dit zo snel mogelijk bij de Sport je Fit. Het Lid dient een nieuwe toegangssleutel aan te kopen.

3.4  Er zal bij inschrijving een digitale foto van het Lid worden gemaakt ter identificatie en veiligheid.

3.5  Sport je Fit behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.

Duur

4.1   Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”). Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een volledige maand voor afloop van de einddatum door de Sport je Fit is ontvangen.

4.2  Als het Lid  wordt van de Sport je Fit voorafgaand aan de opening van de Sport je Fit, zal de lidmaatschapsperiode beginnen vanaf de eerste volle maand na opening van de Sport je Fit.

Lidmaatschapsgelden

5.1   Het lidmaatschapsgeld wordt bij het aangaan van de Overeenkomst overeengekomen.

5.2  De Sport je Fit maakt eventuele prijsverhogingen minimaal 2 weken van tevoren aan de Leden bekend.

5.3  Inschrijfkosten worden bij inschrijving tezamen met de aankoopkosten van de toegangssleutel bij aanvang van het lidmaatschap voldaan.

5.4  Leeftijdsgebonden lidmaatschappen zullen bij het bereiken van de maximale leeftijd automatisch overgaan naar het reguliere – niet leeftijdsgebonden – lidmaatschap met de daaraan verbonden lidmaatschapsprijzen.

5.5   De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en worden voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.

5.6  Bij een mislukte incasso, dat door lid gecreëerd is, wordt het bedrag bij de eerstvolgende incasso opnieuw geïncasseerd, dan worden er € 10,- administratiekosten per mislukte maand-betaling in rekening gebracht.

5.7  Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Sport je Fit bevoegd om het Lid de toegang tot de Sport je Fit en faciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

Beëindiging

6.1 Opzeggingen geschieden middels een mutatieformulier aan de balie van Sport je Fit, voor alle abonnementen waarvan de vooraf gekozen looptijd is verstreken geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegging gaat in op de eerste van de volgende maand.

6.2  het Lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, of van het toepasselijke Sport je Fit reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens het sportcentrum Sport je Fit of jegens een ander Sport je Fit lid of teamlid van de Sport je Fit. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

Toegangssleutels

7.1  Bij inschrijving koopt het Lid een toegangssleutel, waardoor het Lid eigenaar wordt en blijft van deze toegangssleutel. De kosten voor de aankoop van de toegangssleutel moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de Sport je Fit. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.

7.2 Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient het Lid dit bij de Sport je Fit te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te kopen.

7.3 Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de Sport je Fit. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

7.4 Bij het misbruiken van de toegang sleutel wordt er een boete van € 500,00 opgelegd.

Veiligheidsvoorschriften

8.1   De Sport je Fit wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.

8.2  In het faciliteitenreglement zijn de veiligheidsvoorschriften van de Sport je Fit verwerkt. Leden dienen dit faciliteitenreglement in acht te nemen..

8.3  Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Sport je Fit.

8.4  Van Leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de Sport je Fit. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur bij Sport je Fit. Leden zijn zich bewust van het feit dat Sport je Fit op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.

8.5  Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.

8.6  Leden van een leeftijd tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen Lid, samen met een volwassen Lid.

8.7  Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

Gedrag

9.1 Leden dienen de apparatuur en faciliteiten te gebruiken conform de regels en overeenkomstig de aanwijzingen. Leden mogen geen misbruik maken van de apparaten of faciliteiten van Sport je Fit.

9.2 Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het gebruik van alcohol of illegale middelen en roken is in Sport je Fit niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.2.

9.3 Het is de verantwoordelijkheid van het Lid dat de door hem (of zijn gast) gebruikte apparatuur schoon achterblijft en de door hem (of zijn gast) gebruikte gewichten en andere attributen op hun plaats zijn teruggelegd.

9.4 Leden dienen schone sportschoenen te dragen die alleen binnen worden gebruikt.

9.5 Het maken van foto’s door Leden (met inbegrip van het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander apparaat) is verboden in elke ruimte van Sport je Fit.

Verplichtingen van het lid

10.1  Het Lid dient zich te houden aan het bepaalde in de Overeenkomst, het faciliteitenreglement, deze Lidmaatschapsvoorwaarden en andere eventuele (huishoudelijke) reglementen van Sport je Fit.

10.2 Het Lid dient de instructies en aanwijzingen van Sport je Fit c.q. de medewerkers van Sport je Fit op te volgen.

10.3 Ingeval van een medische contra-indicatie voor Fitness, dient het Lid dit te melden aan Sport je Fit.

10.4 Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sport je Fit mede te delen.

Aansprakelijkheid

11.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Als je gebruik maakt van onze faciliteiten dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Het gebruik van onze faciliteiten is voor jouw eigen risico, bij twijfel over fysieke condities raden we je aan om deskundig advies van een arts in te winnen om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

11.2 De medewerkers van Sport je Fit zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze sportschool, Sport je Fit stelt lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. Sport je Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen

Tussentijdse wijzigingen aanbod

12.1 Sport je Fit kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Sport je Fit zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 2 weken van tevoren aankondigen.

Privacy

13.1 Sport je Fit verwerkt persoonsgegevens op verantwoorde wijze conform de geldende internationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

13.2 In het Privacy beleid, vindbaar op de website van Sport je Fit, staat welke persoonsgegevens Sport je Fit verwerkt, het doeleinde voor deze verwerking en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.